Kontaktní údaje

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Číslo účtu:

  Kód banky:

  Údaje o produktu

  Prodejna, kde byl výrobek zakoupen:

  Vyberte produkt:

  Číslo účtenky:

  Datum nákupu produktu:

  Vložte doklad:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY AKCE BRAUN CASHBACK

  Tento dokument obsahuje úplná pravidla propagační akce pro spokojené zákazníky Braun Cashback (dále jen „propagační akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

  1. Pořadatel propagační akce:
  Pořadatelem propagační akce je společnost Orbico s.r.o. se sídlem Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00 IČ: 05899664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272655 (dále jen „pořadatel“).

  2. Termín a místo konání propagační akce:
  Propagační akce probíhá v termínu od 1.11.2019 do 31.1.2020 (dále jen „doba konání propagační akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání propagační akce“), a týká se pouze výrobků značky Braun zakoupených spotřebitelem u vybraných prodejců uvedených v těchto pravidlech.

  3. Účastník propagační akce:
  Účastníkem propagační akce se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel starší 18 let s trvalým bydlištěm, bankovním účtem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník propagační akce“ či též „zákazník“). Každý účastník se může účastnit akce pouze jednou.

  4. Produkty zařazené do propagační akce:
  Zákazník, který zakoupí v době konání propagační akce u daného prodejce některý z níže uvedených produktů Braun a splní též níže uvedené podmínky akce, může získat následující finanční bonus vč. DPH za svůj nákup:

  BRAUN
  www.braunobchod.cz
  1 500 Kč Series 9 9365cc
  Silk expert Pro PL5137
  1 000 Kč Series 8 8365cc
  Silk expert Pro PL3012
  Silk épil 9 Beauty Set 9-995 BS
  800 Kč Series 7 7899cc
  Series 7 7842s
  700 Kč Series 5 5195cc
  Series 5 5140s
  Silk épil 9-561
  500 Kč Silk épil 7 Beauty Set 7-895 BS
  Silk épil 7-561
  400 Kč MGK 7021
  Silk épil 5 Beauty Set 5-895 BS
  ALZA
  www.alza.cz
  1 500 Kč Series 9 9365cc
  Silk expert Pro PL5137
  1 000 Kč Series 8 8385cc
  Silk épil 9 Beauty Set 9-995 BS
  400 Kč MGK 7021
  DATART
  www.datart.cz
  www.kasa.cz
  www.euronics.cz
  1 500 Kč Series 9 9390cc
  Series 9 9291cc
  Silk expert Pro PL5117
  1 000 Kč Series 8 8350s
  Silk épil 9 Beauty Set 9-995 BS
  800 Kč Series 7 7842s
  700 Kč Series 5 5195cc
  Series 5 5140s
  Silk épil 9-561
  500 Kč Silk épil 7-561
  400 Kč MGK 7020
  Silk épil SensoSmart 5-880
  ELECTROWORLD
  www.electroworld.cz
  1 500 Kč Series 9 9390cc
  Series 9 9291cc
  Silk expert Pro PL5117
  1 000 Kč Series 8 8385cc
  Silk expert Pro PL3012
  Silk expert Pro PL3011
  800 Kč Series 7 7842s
  700 Kč Series 5 5195cc
  Series 5 5140s
  Silk épil SensoSmart 9-880
  Silk épil 9-561
  500 Kč Silk épil 7-561
  400 Kč MGK 7020
  Silk épil SensoSmart 5-880
  EXPERT ELEKTRO
  www.expert.cz
  1 500 Kč Series 9 9390cc
  Silk expert Pro PL5014
  1 000 Kč Series 8 8330s
  Silk expert Pro PL3132
  800 Kč Series 7 7842s
  700 Kč Series 5 5195cc
  Series 5 5160s
  500 Kč Silk épil SensoSmart 7-870
  400 Kč MGK 7020
  MALL
  www.mall.cz
  1 500 Kč Series 9 9365cc
  Silk expert Pro PL5014
  1 000 Kč Series 8 8385cc
  Silk épil 9 Beauty Set 9-995 BS
  400 Kč MGK 7021
  NOTINO*
  www.notino.cz
  1 500 Kč Series 9 9365cc
  Silk expert Pro PL5124
  1 000 Kč Series 8 8365cc
  Silk épil 9 Beauty Set 9-995 BS
  400 Kč MGK 7021

  * Akce platí v období 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020.
  Výplatu finančního bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. Tuto akci nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi.
  Vyplacený finanční bonus podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

  5. Podmínky účasti v prodejní akci:
  1. Zakoupení jednoho z vybraných (výše uvedených) produktů Braun u vybraných prodejců v období od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku včetně jeho převzetí a uhrazení kupní ceny.
  2. Kompletní, včasné a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.braun-cashback.cz a jeho odeslání, včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje požadované po účastníkovi jsou jméno, příjmení, telefon, email, číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejna, číslo pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13ti místný čárový kód z obalu výrobku. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku faktury. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od data nákupu uvedeného v účtence od Prodejce.
  Při splnění výše uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka bonusu prostřednictvím spolupracující agentury, a to na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na www.braun-cashback.cz. Finanční prostředky budou poukázány do 28 dnů od vytvoření registrace. Výplatu finančního bonusu nelze provádět jinak než bankovním převodem, jiná forma výplaty bonusu vč. hotovosti, či poštovní poukázky, je vyloučena.
  Uplatnit nárok na finanční bonus lze u jednoho výrobku jednou účtenkou pouze jedním zákazníkem.
  V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Orbico s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. V případě nesplnění podmínek či nesprávného, pozdního, neúplného či nepravdivého vyplnění registračního formuláře nárok na finanční bonus nevznikne. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení.
  Společnost Orbico s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu.

  Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení a ověření registrací, přičemž zákazník je povinen poskytnout mu součinnost k ověření, jinak mu nárok na finanční bonus nevzniká. Účastník propagační akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, nárok na finanční bonus nevznikne. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů, sdělení a výzev v rámci této propagační akce (vč. daňových dokladů), a to formou elektronické pošty.
  Veškeré řádné nároky na finanční bonusy, budou vyplaceny nejpozději do 14. 3. 2020. Reklamace výplaty bonusu, dotazy či další připomínky je nutno uplatňovat u společnosti ritual communication s.r.o., sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, IČ: 29001 (dále jen „agentura“) nejpozději do 31. 3. 2020, po tomto datu v případě neuplatnění reklamace či námitek proti postupu Orbico s.r.o. nároky na vyplacení finančních bonusů bez dalšího zanikají.
  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu: cashback.braun@ritualni.cz

  6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí na této propagační akci a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresa, číslo účtu) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly pořadatel a agentury tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – adresa, e-mail, telefonní číslo účastníka, číslo účtu k vrácení peněz
  – zakoupený typ výrobku, místo zakoupení
  Účelem je zprocesování akce Cashback a umožnění vyplacení bonusu, a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích pořadatele v budoucnu. Číslo účtu a jméno a příjmení je pak zpracováno z důvodů stanovených zákonem, zejména č.586/1992 Sb. o dani z příjmu (dále jen „ZDP“) a zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen „ZU“), kdy jak pořadatel, tak agentura, mají a v budoucnu budou mít u vyplacených prostředků důkazní povinnost ve vztahu ke správci daně týkající se provedených plateb účastníkům. Pořadatel i agentura mohou zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých výrobcích, reklamních nabídkách včetně zasílání vzorků po dobu 4 let.
  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, kdy jak pořadatel, tak agentura, si mohou ponechat údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností stanovených jim zákonem ZDP a/nebo ZU. Zpětvzetí souhlasu je provedeno formou zaslání emailu nebo dopisu do sídla pořadatele či agentury, kterým jsou buď sídlo společnosti, nebo email cashback.braun@ritualni.cz.
  Účastník má dále tato práva ve vztahu ke svým osobním údajům a pořadateli a/nebo agentuře:
  • vzít shora udělený souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po pořadateli a agentuře informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii těchto údajů,
  • žádat po pořadateli a agentuře výmaz svých osobních údajů v rozsahu, který není v rozporu se zákonnými povinnostmi identifikace platby uloženými pořadateli a agentuře v ZDP a/nebo ZU
  • vyžádat si u Orbico i ritual communication aktualizaci nebo úpravu, případně žádat omezení zpracování,
  • na přenositelnost osobních údajů
  • respektive podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud

  7. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v propagační akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v propagační akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do propagační akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka propagační akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel propagační akce nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v propagační akci. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv propagační akci odvolat, zkrátit, přerušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech propagační akce, či jejímu odvolání, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.braun-cashback.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem uveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v propagační akci.