Kontaktní údaje:

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Číslo účtu:

Kód banky:

Údaje o produktu:

Produkt

Prodejna, kde byl výrobek zakoupen:

Číslo účtenky:

Doklad:

Čárový kód:

Datum nákupu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů


Pravidla a podmínky pro spokojené zákazníky akce Braun Cashback

Tento dokument obsahuje úplná pravidla propagační akce pro spokojené zákazníky Braun Cashback (dále jen „propagační akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel propagační akce:
Pořadatelem propagační akce je společnost Orbico s.r.o. se sídlem Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00 IČ: 05899664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272655 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání propagační akce:
Propagační akce probíhá v termínu od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 (dále jen „doba konání propagační akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání propagační akce“), a týká se pouze výrobků značky Braun zakoupených spotřebitelem u vybraných prodejců výrobků značky Braun, uvedených v závěru těchto pravidel (viz. Seznam prodejců).

3. Účastník propagační akce:
Účastníkem propagační akce se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel starší 18 let s trvalým bydlištěm, bankovním účtem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník propagační akce“ či též „zákazník“). Každý účastník se může účastnit akce pouze jednou.

4. Produkty zařazené do propagační akce:
Zákazník, který zakoupí v době konání propagační akce u prodejce některý z níže uvedených produktů Braun a splní též níže uvedené podmínky akce, může získat následující finanční bonus vč. DPH za svůj nákup:
Series 9 – 9299s Gold W&D / 1 300 Kč včetně DPH
Series 9 – 9290cc W&D / 1 300 Kč včetně DPH
Series 9 – 9260s W&D / 1 300 Kč včetně DPH
Series 9 – 9240s  W&D / 1 300 Kč včetně DPH
Series 7 – 7899cc W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Series 7 – 7893s W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Series 7 – 7855s W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Series 7 – 539 – 1000 Kč W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Series 5 – 5040s W&D / 700 Kč včetně DPH
Series 5 – 5030s 27 / 700 Kč včetně DPH
Series 5 – WF2S / 700 Kč včetně DPH
Silk-expert IPL 5 BD5001 / 1 300 Kč včetně DPH
Silk-expert IPL 5 BD5008 / 1 300 Kč včetně DPH
Silk-expert IPL 5 BD5009 / 1 300 Kč včetně DPH
Silk-expert IPL 3 BD3001 / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-expert IPL 3 BD3003 / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-expert IPL 3 BD3005 / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 969eW&D / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 961e W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 969V W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 961V W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 941V W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 579 W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 558 W&D / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 561 W&D (fialová) / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 9 – 561V W&D (bronzová) / 1 000 Kč včetně DPH
Silk-épil 7 – 939e W&D / 700 Kč včetně DPH
Silk-épil 7 – 921e W&D / 700 Kč včetně DPH
Silk-épil 7 – 561 W&D / 700 Kč včetně DPH
Silk-épil 7 – 531 W&D / 700 Kč včetně DPH
Silk-épil 7 – 175 W&D / 700 Kč včetně DPH

Výplatu finančního bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnou potřebnou součinnost.
Vyplacený finanční bonus podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonu o DPH – 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5. Podmínky účasti v prodejní akci:
1. Zakoupení jednoho z vybraných (výše uvedených) produktů Braun u vybraných Prodejců společnosti produktů značky Braun v období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku včetně jeho převzetí.
2. Kompletní, včasné a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.braun-cashback.cz a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefon, email, číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejnu, číslo pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13ti místný čárový kód. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku faktury a scan nebo fotku čárového kódu z obalu nového produktu. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od data nákupu uvedeného v účtence od Prodejce.

Při splnění výše uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka bonusu prostřednictvím spolupracující agentury, a to na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na www.braun-cashback.cz . Finanční prostředky budou poukázány do 28 dnů od vytvoření registrace. Výplatu finančního bonusu nelze provádět jinak než bankovním převodem, jiná forma výplaty bonusu vč. hotovosti, či poštovní poukázky, je vyloučena.

Uplatnit nárok na finanční bonus lze u jednoho výrobku jednou účtenkou pouze jedním zákazníkem.
V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Orbico s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. V případě nesplnění podmínek či nesprávného, pozdního, neúplného či nepravdivého vyplnění registračního formuláře nárok na finanční bonus nevznikne. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení.
Společnost Orbico s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu.

Poslední možný termín pro vyplnění registračního formuláře je 14. 1. 2018.
Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení a ověření registrací, přičemž zákazník je povinen poskytnout mu součinnost k ověření, jinak mu nárok na finanční bonus nevzniká. Účastník propagační akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, nárok na finanční bonus nevznikne. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů, sdělení a výzev v rámci této propagační akce (vč. daňových dokladů), a to formou elektronické pošty.
Veškeré řádné nároky na finanční bonusy, budou vyplaceny nejpozději do 15. 2. 2018. Reklamace výplaty bonusu, dotazy či další připomínky je nutno uplatňovat u společnosti Ritual Communication s.r.o. nejpozději do 28. 2. 2018, po tomto datu v případě neuplatnění reklamace či námitek proti postupu Orbico s.r.o. nároky na vyplacení finančních bonusů bez dalšího zanikají.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu: cashback.braun@ritualni.cz

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v propagační akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly propagační akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v propagační akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této propagační akce (dále jen „údaje”) do databáze společnosti Orbico s.r.o., IČ: 05899664 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v propagační akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
Účastníci propagační akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel propagační akce je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto prodejní akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení propagační akce.

7. Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v propagační akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v propagační akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do propagační akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka propagační akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel propagační akce nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v propagační akci. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv propagační akci odvolat, zkrátit, přerušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech propagační akce, či jejímu odvolání, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.braun-cashback.cz . Účinnost této změny nastává okamžikem uveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v propagační akci.

Úplný seznam prodejců:

Kamenné prodejny prodejců v ČR:
DATART INTERNATIONAL, a.s.
Electro World s.r.o.
OKAY s.r.o.
Expert ČR, s.r.o.
EURONICS ČR a.s. (seznam partnerů Euronics)
PROFIMED s.r.o.

Internetové prodejny prodejců v ČR:
(DATART INTERNATIONAL, a.s.) www.datart.cz
(Electro World s.r.o.) www.electroworld.cz
(Internet Mall a.s.) www.mall.cz
(Alza.cz a.s.) www.alza.cz
(HP TRONIC Zlín, spol s r.o.) www.kasa.cz; www.euronics.cz
(Expert ČR, s.r.o.) www.expert.cz
(Internet shop s.r.o.) www.notino.cz
www.pilulka.cz